Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Συνεργασίας

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

I. Ο Πάροχος έχει σχεδιάσει και διαχειρίζεται μία ιστοσελίδα καθώς και την αντίστοιχη εφαρμογή (web app) αλλά και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (mobile app) για την παραγγελία προϊόντων με παράδοση σε τρίτους από χαριστική αιτία ή γενικά για την παραγγελία προϊόντων, μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα, μεταξύ άλλων, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. καφέ, εστιατόρια κτλ.), ειδών δώρων, κοσμηματοπωλείων, ανθοπωλείων, να προβάλλουν προς το καταναλωτικό κοινό τα προϊόντα τους μαζί με τους σχετικούς τιμοκαταλόγους τους και να τα διαθέτουν στους καταναλωτές κατόπιν παραγγελίας, η οποία πραγματοποιείται μέσω των ως άνω ιστοσελίδας και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (εφεξής και τα δύο η «Ιστοσελίδα»).

II. Η ιστοσελίδα έχει όνομα ιστοτόπου (domain name) e-kernao.gr, και η εφαρμογή χρησιμοποιεί το λογότυπο και σήμα e-kernao.

III. Ο Πάροχος διαθέτει τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία, την ικανότητα, την υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό για τη διαχείριση, εξυπηρέτηση και εκκαθάριση των ως άνω παραγγελιών μέσω της Ιστοσελίδας, με τη χρήση ειδικού λογισμικού του και της ειδικής εφαρμογής που αφορά Επαγγελματίες, που μπορεί να εγκαταστήσει στα καταστήματα, που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί του.

IV. Ο Επαγγελματίας, ο οποίος διατηρεί κατάστημα επιθυμεί να αναθέσει στον Πάροχο τη διαμεσολάβηση για την πώληση των ως άνω προϊόντων του Επαγγελματία σε καταναλωτές μέσω της Ιστοσελίδας, έναντι αμοιβής, και ο Πάροχος επιθυμεί να αναλάβει την εν λόγω δραστηριότητα σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Με την παρούσα σύμβαση ο Επαγγελματίας αναθέτει στον Πάροχο και ο Πάροχος αναλαμβάνει έναντι αμοιβής (προμήθειας) τη διαμεσολάβηση, μέσω της Ιστοσελίδας, για την πώληση προϊόντων από τον Επαγγελματία προς τους καταναλωτές/ χρήστες της Ιστοσελίδας με την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ του Επαγγελματία και των καταναλωτών /χρηστών της Ιστοσελίδας (καλούμενοι στο εξής «οι καταναλωτές»). Ως σύμβαση μεταξύ του Επαγγελματία και του καταναλωτή, για τους σκοπούς της παρούσας, εννοείται κάθε παραγγελία του καταναλωτή για αγορά προϊόντων που θα παραδίδονται σε τρίτους λόγω χαριστικής αιτίας και κάθε εν γένει παραγγελία προϊόντων που καταχωρείται στην Ιστοσελίδα και απευθύνεται στον Επαγγελματία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Ειδικότερα:

1.2. Ο Πάροχος αναλαμβάνει τις υπηρεσίες λήψης, προώθησης προς εκτέλεση και εκκαθάρισης/καταμέτρησης των παραγγελιών των καταναλωτών προς τον Επαγγελματία όσον αφορά τα προϊόντα του Επαγγελματία, οι οποίες (παραγγελίες) πραγματοποιούνται με τη καταχώρηση στην Ιστοσελίδα και εκτελούνται με οποιονδήποτε τρόπο: είτε με παράδοση στον τελικό καταναλωτή εντός του καταστήματος του Επαγγελματία (seat in), είτε με άμεση παράδοση των εν λόγω προϊόντων από τον Επαγγελματία στον τελικό καταναλωτή (delivery) είτε με παραλαβή των προϊόντων από τον τελικό καταναλωτή μέσα από το κατάστημα του Επαγγελματία (take away), είτε με οποιονδήποτε άλλο προβλεπόμενο τρόπο (π.χ. click away). Για το σκοπό αυτό ο Πάροχος:-Αναλαμβάνει να προβάλλει τα προϊόντα του Επαγγελματία στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τον κατάλογο προϊόντων (μενού και τιμοκατάλογο) που θα του υποδείξει ο Επαγγελματίας, χωρίς όμως να αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων αυτών. -Θα διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία και εξυπηρέτηση των καταναλωτών που πραγματοποιούν παραγγελίες στην Ιστοσελίδα.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

2.1.1. Η σύνδεση του Επαγγελματία με την Ιστοσελίδα θα πραγματοποιείται μέσω της ειδικής εφαρμογής μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου (smartphone).

2.1.2. Ο Επαγγελματίας θα παραδώσει στον Πάροχο, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο, το μενού και τιμοκατάλογο των προϊόντων. Ο Πάροχος δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο μενού ή τον τιμοκατάλογο των προϊόντων.

2.1.3. Ο Πάροχος θα παρέχει στον Επαγγελματία ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα (ιστότοπο και web app), χρήσης και παρουσίασης της Ιστοσελίδας. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) ο Επαγγελματίας υποχρεούται να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της Ιστοσελίδας, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) ο Επαγγελματίας δεν δικαιούται να τροποποιήσει την Ιστοσελίδα με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν.

2.1.4. Ο Πάροχος καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια συντήρησης του λογισμικού της εφαρμογής και της Ιστοσελίδας. Ο Επαγγελματίας, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι λόγω της φύσης του διαδικτύου, η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες [τον εξοπλισμό των καταναλωτών, το μεγάλο αριθμό των καταναλωτών που προσπαθούν να κάνουν χρήση, τη μη διαθεσιμότητα των διακομιστών (server κ.α)].
Ο Επαγγελματίας συμφωνεί ότι ο Πάροχος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή του λογισμικού (software) του Παρόχου.

2.2. Εξόφληση παραγγελιών

2.2.1. Ο Επαγγελματίας αποδέχεται ότι η εξόφληση των παραγγελιών γίνεται από τους πελάτες-καταναλωτές στα χέρια του Παρόχου, μέσω Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας ή Προπληρωμένης Χρεωτικής Κάρτας μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής (paypal κλπ) ή οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Το ποσό που θα καταβάλλεται από τον καταναλωτή μέσω κάρτας, θα πιστώνεται σε ειδικό για το σκοπό αυτό τραπεζικό λογαριασμό του Παρόχου. Ο Πάροχος θα εισπράττει το ποσό αυτό για λογαριασμό του Επαγγελματία και θα το αποδίδει στον Επαγγελματία μετά την εκκαθάριση/καταμέτρηση των παραγγελιών και την παρακράτηση της αμοιβής του, σύμφωνα με’ το άρθρο 3 κατωτέρω.

2.3. Διαδικασία παραγγελιών και εκτέλεσης αυτών.

2.3.1. Ρητά συμφωνείται ότι η διαδικασία της λήψης παραγγελίας από τον Πάροχο, προώθησης και εκτέλεσης αυτής από τον Επαγγελματία γίνεται μέσω των ειδικών εφαρμογών ως εξής:
Ο εκάστοτε τελικός χρήστης της ειδικής εφαρμογής για χρήστες (mobile app) επιλέγει τα προϊόντα (& ποσότητες) που τον ενδιαφέρουν, από το επιθυμητό κατάστημα του Επαγγελματία, στη συνέχεια επιλέγει τον φίλο/η (επαφή)/χρήστη που επιθυμεί να κεράσει, ενώ έχει τη δυνατότητα να κεράσει και τον ίδιο του τον εαυτό, και επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής, ολοκληρώνει την αγορά (κέρασμα). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της, δημιουργείται ένας μοναδικός Κωδικός Παραλαβής -μιας χρήσης- για τον οποίο ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής η επαφή/τελικός χρήστης αλλά και ο Επαγγελματίας. Για την μεν επαφή/χρήστη ο Κωδικός είναι διαθέσιμος μέσα από την ειδική εφαρμογή ( mobile app), για τον Επαγγελματία μέσα από την ειδική εφαρμογή των συνεργαζόμενων καταστημάτων ( web app) στην οποία έχει πρόσβαση ο Επαγγελματίας. Η επαφή/τελικός χρήστης-καταναλωτής επιδεικνύει τον Κωδικό Παραλαβής στο κατάστημα, ο Επαγγελματίας κάνει διασταύρωση για την εγκυρότητά του, και παραδίδει στον τελικό χρήστη-καταναλωτή τα προϊόντα, ολοκληρώνοντας έτσι την εκτέλεση της παραγγελίας, ακυρώνοντας παράλληλα τον Κωδικό Παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ /ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ /ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – BONUS ΧΡΗΣΤΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ MARKETING.

3.1 .Καταβολή αμοιβής Παρόχου

3.1.1. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να καταβάλλει στον Πάροχο αμοιβή (προμήθεια) για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1. To ύψος της προμήθειας συμφωνείται στο ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) επί της λιανικής τιμής της κάθε παραγγελίας που καταχωρείται στην Ιστοσελίδα από τον καταναλωτή/ (λιανική τιμή πώλησης που αναγράφεται στο μενού του Επαγγελματία) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

3.1.2. Ο Πάροχος θα εκδίδει εντός των 10 πρώτων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα τιμολόγιο για τις οφειλόμενες σε αυτόν αμοιβές (προμήθειες) – δυνάμει των καταχωρημένων στην Ιστοσελίδα παραγγελιών – οι οποίες αφορούν τον μήνα που πέρασε.

3.1.3. Η πληρωμή της αμοιβής (προμήθειας) του Παρόχου θα γίνεται με παρακράτηση από τον Πάροχο της οφειλόμενης αμοιβής (προμήθειάς) του από τα προς απόδοση στον Επαγγελματία ποσά των καταχωρημένων στην Ιστοσελίδα παραγγελιών.

3.1.4. Διευκρινίζεται ότι η εκκαθάριση/καταμέτρηση των παραγγελιών που πραγματοποιούνται με τη χρήση ή Προπληρωμένης Χρεωτικής Κάρτας μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής (paypal κλπ) ή οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, θα λαμβάνει χώρα σε μηνιαία βάση.

3.1.5. Ο Πάροχος δικαιούται, πέραν της αμοιβής του να παρακρατήσει και τυχόν έξοδα, όπως αυτά πρσδιορίζονται από τις εταιρείες πιστωτικών/χρεωστικών καρτών και από τις τράπεζες σχετικά με την κάθε συναλλαγή και για την εκκαθάριση των πληρωμών μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ως επίσης και τα έξοδα εμβάσματος. Τα έξοδα αυτά θα επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Μετά την παρακράτηση της αμοιβής και των εξόδων, ως και του αναλογούντος Φ.Π.Α. το υπόλοιπο, προς απόδοση στον Επαγγελματία θα αποδίδεται με έμβασμα προς τον τραπεζικό λογαριασμό του Επαγγελματία, ό οποίος λογαριασμός αναφέρεται στην εισαγωγή της παρούσας.

3.1.6. Η έκδοση και η αποδοχή τιμολογίων του Παρόχου είτε για την καταβολή της αμοιβής του είτε για την πληρωμή άλλων τυχόν υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα θα γίνεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Με την υπογραφή και αποδοχή της παρούσας σύμβασης ο Επαγγελματίας συναινεί και αποδέχεται την αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων.

3.2. Bonus χρηστών

3.2.1. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διαθέτει περιοδικά στους καταναλωτές/ χρήστες της Ιστοσελίδας bonus χρηστών (τα «bonus»). Τα κριτήρια και ο χρόνος διάθεσης, καθώς και η αξία των bonus θα αποφασίζονται κατά την κρίση του Παρόχου.

3.2.2. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να αποδέχεται τα bonus, τα οποία θα εξαργυρώνονται κατά την καταχώρηση των παραγγελιών μέσω της Ιστοσελίδας με την άμεση χορήγηση στους καταναλωτές δωρεάν μιας μονάδας προϊόντος (π.χ. κεράσματος ενός ποτού/αναψυκτικού).

3.3. AMOIBH MARKETING

3.3.1. Σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας επιθυμεί να μετέχει σε προωθητικές ενέργειες μέσω της Ιστστελίδας και της ειδικής εφαρμογής που χρησιμοποιούν οι χρήστες/καταναλωτές (ενέργειες marketing) είτε διαφημίζοντας προσφορές του είτε με το να τοποθετείται το κατάστημά του σε περίοπτη θέση ή στις πρώτες θέσεις της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής, θα αναθέτει στον Πάροχο αυτή την ενέργεια marketing έναντι αμοιβής που θα συμφωνείται κάθε φορά ξεχωριστά και η οποία αμοιβή θα καταβάλλεται ξεχωριστά από τον Επαγγελματία προς τον Πάροχο.

3.3.2. Ο Πάροχος δικαιούται να συμψηφίσει μέρος ή ολόκληρη την αμοιβή του ανωτέρω άρθρου 3.3.1 με τα προς απόδοση ποσά προς τον Επαγγελματία σύμφωνα με το άρθρο 3.1.5.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

4.1. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να μεριμνά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, λαμβανομένου υπόψη ότι τα προϊόντα προβάλλονται και προωθούνται μέσω της Ιστοσελίδας του Παρόχου.

4.2. Ο Επαγγελματίας θα αποστείλει στον Πάροχο τυχόν διακριτικό του τίτλο ή σήμα και εν γένει το λογότυπό του παραχωρεί στον Πάροχο το δικαίωμα χρήσης τους αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.

4.3. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να παραδώσει στον Πάροχο: (α) κατάλογο των προς πώληση προϊόντων στον οποίο θα εμπεριέχεται περιγραφή αυτών των προϊόντων και (β) τον τιμοκατάλογο με την τιμή λιανικής των προϊόντων του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2. Ο Επαγγελματίας δεσμεύεται ότι ο τιμοκατάλογος που θα παραδώσει στον Πάροχο θα είναι ο ίδιος, ως προς τις τιμές, με τις τιμές που χρεώνει ο Επαγγελματίας στις πωλήσεις που κάνει εκτός της Ιστοσελίδας.

4.4. Ο Επαγγελματίας μπορεί να διαθέτει για την άριστη παροχή των προϊόντων ή / και υπηρεσιών του προς το καταναλωτικό κοινό, προσωπικό. Αυτονόητο είναι ότι η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η αμοιβή και η αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία του εν λόγω προσωπικού θα βαρύνει αποκλειστικά τον Επαγγελματία αφού ουδεμία συμβατική σχέση συνδέει τον προσωπικό του Επαγγελματία με τον Πάροχο. Τόσο ο Επαγγελματίας όσο και οι υπάλληλοί του και οι συνεργάτες του έχουν έναντι των Αρχών και των πελατών όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο και τις Πράξεις των Εποπτικών Αρχών και ο Πάροχος καμία ευθύνη δεν φέρει για την τήρηση από τον Επαγγελματία ή τους υπαλλήλους και συνεργάτες του Επαγγελματία αυτών των υποχρεώσεών τους.

4.5. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί με άκρα επιμέλεια την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πώληση των προϊόντων του μέσω διαδικτύου.

4.6. Για την απρόσκοπτη συνεργασία με τον Πάροχο, ο Επαγγελματίας θα διατηρεί τηλεφωνική γραμμή και πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς κι ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e- mail).

4.7. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να συμπληρώσει τον Πίνακα που παρατίθεται στην εισαγωγή της παρούσας. Τυχόν αλλαγή των στοιχείων αυτών πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στον Πάροχο.

4.8. Ο Επαγγελματίας αποδέχεται ότι οι καταναλωτές- χρήστες Ιστοσελίδας θα έχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης των εστιατορίων, προϊόντων και υπηρεσιών του μέσω της Ιστοσελίδας στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής ορθών πρακτικών (Πολιτική Αξιολόγησης) που τυχόν θα εφαρμόζει ο Πάροχος.

4.9. Ο Επαγγελματίας οφείλει να ενημερώνει τον Πάροχο χωρίς καθυστέρηση μέσω email ή τηλεφώνου για οποιαδήποτε αλλαγή στον τιμοκατάλογό του ή στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης.

4.10. Ο Επαγγελματίας οφείλει να εφαρμόζει στους καταναλωτές ίδιες και πάντως όχι μεγαλύτερες χρεώσεις από αυτές που προσφέρει για παραγγελίες μέσω οποιουδήποτε τρόπου λήψης. Η ίδια υποχρέωση θα ισχύει και για τυχόν προσφορές του Επαγγελματία προς τους καταναλωτές τις οποίες θα υποχρεούται να επεκτείνει στους καταναλωτές της Ιστοσελίδας.

4.11. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ως εκ τούτου, αμέσως μόλις ο τελικός καταναλωτής/Χρήστης επιδείξει τον Κωδικό Παραλαβής, υποχρεούται να παραδώσει την παραγγελία προσηκόντως. Μετά την παράδοση της παραγγελίας, ο Επαγγελματίας ακυρώνει τον Κωδικό Παραλαβής, μέσω της ειδικής πρόσβασης που έχει στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Κωδικός Παραλαβής έχει ακυρωθεί τυχαία ή από λάθος χειρισμό, ο Επαγγελματίας οφείλει να παραδώσει την παραγγελία και ο Πάροχος να αποδώσει τη σχετική εκκαθαρισμένη αξία αυτής στον Επαγγελματία, σύμφωνα με τους όρους εκκαθάρισης των συναλλαγών ανωτέρω. Αν διαπιστωθεί ότι ο Επαγγελματίας ηθελημένα ακύρωσε τον Κωδικό Παραλαβής χωρίς να παραδώσει την παραγγελία, ο Πάροχος του αποστέλλει πρώτη προειδοποίηση, καλούμενη εφεξής Κίτρινη Κάρτα, αποκλείοντας το συνεργαζόμενο κατάστημα του Επαγγελματία από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, αλλά και από τη λήψη παραγγελιών μέσω της Ιστοσελίδας για επτά (7) ημέρες. Αν ο Επαγγελματίας επαναλάβει δεύτερη φορά αυτή την συμπεριφορά, ο Πάροχος του αποστέλλει άμεσα δεύτερη ειδοποίηση, εφεξής καλουμένη «Κόκκινη Κάρτα», αποκλείοντάς τον από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, αλλά και από τη λήψη παραγγελιών μέσω της Ιστοσελίδας για έξι (6) μήνες (180 ημερολογιακές ημέρες).

4.12. Ο Επαγγελματίας δικαιούται να μην παραδώσει παραγγελία σε τελικό χρήστη-καταναλωτή εφόσον αποδεδειγμένα για τη μη παράδοση συντρέχουν ειδικοί σποβαροί λόγοι που αφορούν τη σχέση Επαγγελματία-τελικού χρήστη/καταναλωτή, οπότε ο Πάροχος επιστρέφει το σύνολο της αξίας στον παραγγείλαντα. Αν τέτοιοι λόγοι δεν υπάρχουν και σε κάθε περίπτωση μη παράδοσης της παραγγελίας, για οποιονδήποτε άλλο λόγο ο Πάροχος επιστρέφει πλήρως της αξία στον παραγγείλαντα χρήστη-πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πάροχος κληθεί να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε παραγγείλαντα χρήστη-πελάτη ή σε τελικό χρήστη-καταναλωτή, ο Επαγγελματίας αναλαμβάνει με το παρόν ανέκκλητα την υποχρέωση να ανορθώσει αυτή τη ζημία του Παρόχου και να καταβάλλει στον Πάροχο οποιαδήποτε ζημία, θετική, αποθετική, διαφυγόν κέρδος και εξώδικα και δικαστικά έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

5.1.0 Πάροχος θα προβάλει τον Επαγγελματία στην Ιστοσελίδα. Για τους όρους υπό τους οποίους θα γίνεται η εν λόγω προβολή, ο Επαγγελματίας θα ενημερώνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία από τον Πάροχο.

5.2. Κατά την προώθηση των προϊόντων του Επαγγελματία μέσω της Ιστοσελίδας ο Πάροχος θα δρα νόμιμα με βάση την καλή πίστη.

5.3. Ο Πάροχος θα αναφέρει ρητά στην Ιστοσελίδα ότι η δικαιοπραξία /σύμβασή του καταναλωτή με τον Επαγγελματία, καταρτίζεται με τον Επαγγελματία και όχι με τον Πάροχο ώστε, να μην δημιουργείται στον καταναλωτή οιαδήποτε λανθασμένη εντύπωση ότι συμβάλλεται με τον Πάροχο.
Για το σκοπό αυτό, ο Πάροχος: ί.Αναλαμβάνει να προβάλει τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες του Επαγγελματία στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τον κατάλογο προϊόντων (μενού), που θα του υποδείξει ο Επαγγελματίας χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων αυτών. ii.Θα διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία και εξυπηρέτηση των καταναλωτών που πραγματοποιούν παραγγελίες στην Ιστοσελίδα.

5.4. Ο Πάροχος θα προωθεί στον Επαγγελματία μέσω της ειδικής εφαρμογής για συνεργαζόμενα καταστήματα μόνο τον Κωδικό Παραλαβής των προϊόντων και όχι τα στοιχεία του παραγγέλοντος καταναλωτή ή του τελικού καταναλωτή, αποκλειστικά και μόνο για να εκτελείται η παραγγελία που έγινε μέσω της Ιστοσελίδας. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα σε οποιονδήποτε καταναλωτή του παρουσιάσει τον Κωδικό Παραλαβής. Μετά την παράδοση των προϊόντων ο Επαγγελματίας προβαίνει στην ακύρωση του Κωδικού Παραλαβής μέσω της ειδικής εφαρμογής. Μόνο εξαργυρωμένες/εκτελεσθείσες παραγγελίες περιλαμβάνονται στην εκκαθάριση εκάστου μηνός σύμφωνα με το ά. 3.1. Ρητά απαγορεύεται εκ του νόμου και του παρόντος η χρησιμοποίηση των ως · άνω στοιχείων από τον Επαγγελματία ή η περαιτέρω προώθηση τους σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο πέραν της εκτέλεσης της ληφθείσας παραγγελίας σύμφωνα και με όσα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω στο άρθρο 9 με τίτλο «Υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας».

5.5. Ο Πάροχος καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια συντήρησης της Ιστοσελίδας και του λογισμικού της. Ο Επαγγελματίας, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι λόγω της φύσης του διαδικτύου, η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες (τον εξοπλισμό των καταναλωτών, το μεγάλο αριθμό των καταναλωτών που προσπαθούν να κάνουν χρήση, τη μη διαθεσιμότητα των server κ.α). Ο Επαγγελματίας συμφωνεί ότι ο Πάροχος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή του λογισμικού (software) του Παρόχου.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ

6.1. Ο Πάροχος δικαιούται να διοργανώνει με δικά του μέσα και δαπάνες προγράμματα προβολής και διαφήμισης της Ιστοσελίδας.

6.2. Ο Πάροχος δύναται να προωθεί και διαφημίζει στους καταναλωτές μέσω της Ιστοσελίδας και τις δικές του υπηρεσίες.

6.3. Ο Πάροχος δεν συμμετέχει οικονομικά σε διαφημιστική προβολή που θα οργανώσει μόνος του ο Επαγγελματίας για την προώθηση των προϊόντων του.

6.4. Ο Πάροχος και ο Επαγγελματίας δύνανται με κοινή συμφωνία να οργανώσουν από κοινού και δαπάνες που θα βαρύνουν και τους δύο προγράμματα προβολής και διαφήμισης της Ιστοσελίδας που θα συμπεριλαμβάνει και το κατάστημα του Επαγγελματία.

6.5. Ο Επαγγελματίας δικαιούται και μόνος του να προβάλλει διαφημιστικά την Ιστοσελίδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε οποιοδήποτε μέσο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει προηγουμένως να ζητήσει και λάβει την άδεια του παρόχου για τη χρήση σήματος, λογότυπου, ονομάτων χώρου κλπ.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

7.1. Έκαστο των Μερών ευθύνεται έναντι του άλλου μέρους για κάθε ζημία από πράξη ή παράλειψη του ιδίου ή των προστεθέντων του.

7.2 .’Εκαστο των Μερών ευθύνεται σε αποζημίωση του άλλου μέρους, αν από δική του αποδεδειγμένη υπαιτιότητα το άλλο μέρος υποχρεωθεί να καταβάλλει αποζημίωση σε καταναλωτή ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

7.3. Η παρούσα σύμβαση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας οποιασδήποτε μορφής του Ελληνικού Εργατικού Δικαίου ή αντίστοιχη του Δικαίου οποιαδήποτε άλλης χώρας και δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτης Χώρας.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

8.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των / συμβαλλομένων και μόνον για όσο χρόνο το γεγονός της ανωτέρας βίας διαρκεί.

8.2. Ως περιστατικό ανωτέρας βίας νοείται κάθε απρόβλεπτο γεγονός που δεν μπορεί να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης και εμποδίζει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών.

8.3. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις από τη σύμβαση οριζόμενες υποχρεώσεις του, ανακοινώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από τότε που έλαβε γνώση του γεγονότος, την αδυναμία του αυτή και το λόγο της αδυναμίας, υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία στο άλλο μέρος.

8.4. Παράλειψη ή καθυστέρηση του συμβαλλόμενου μέρους που υπέστη το γεγονός της ανωτέρας βίας, να προβεί στην παραπάνω γνωστοποίηση και να υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στον αμέσως προηγούμενο όρο, συνεπάγεται την αναγνώριση ότι το γεγονός που συνέβη δεν συνιστά λόγο αναστολής της εκτέλεσης της σύμβασης.

8.5. Τα γεγονότα ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος καταβολής αποζημίωσης των συμβαλλομένων μερών.

8.6. Κατά τη διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας, το συμβαλλόμενο μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειες του και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα αποτελέσματα της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση.

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

9.1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται με οποιονδήποτε τρόπο από τον Επαγγελματία στον Πάροχο και από τον Πάροχο στον Επαγγελματία π.χ. μέσω εγχειριδίων ή οιωνδήποτε άλλων γραπτών, προφορικών, ηλεκτρονικών μέσων, καθώς επίσης και τα επαγγελματικά μυστικά, τεχνογνωσία, οργάνωση, μέθοδοι εργασίας, εγχειρίδια, κωδικοί πρόσβασης σε λογισμικά συστήματα, οι βάσεις δεδομένων, προσωπικά στοιχεία καταναλωτών των προϊόντων του Επαγγελματία καθώς και η εμπορική αλληλογραφία του Παρόχου με τον Επαγγελματία ή/και επαγγελματικά μυστικά, λογισμικά συστήματα, βάσεις δεδομένων κ.λπ. τρίτων – αποτελούν, το καθένα χωριστά αλλά και στο σύνολό τους- εμπιστευτικές πληροφορίες και πολύτιμα επιχειρηματικά απόρρητα του Επαγγελματία και του Παρόχου ανεξαρτήτως του τρόπου, που παρέχονται (εγγράφως, προφορικά, ηλεκτρονικά) εφεξής καλούμενα χάριν συντομίας «Εμπιστευτικές Πληροφορίες».

9.2. Τα Μέρη υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια ως προς τις παρεχόμενες από το ένα στο άλλο Εμπιστευτικές Πληροφορίες και να μην τις αποκαλύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, προφορικά ή εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους καθώς και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, για να αποτρέψει την πρόσβαση τρίτων σε αυτές. Κάθε συμβαλλόμενο, μέρος δύναται να γνωστοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες στους με οποιονδήποτε τρόπο απασχολούμενους του ή /και στην επιχείρησή του ή/και σε συνεργάτες του ή/και σε προστηθέντες του αποκλειστικά και μόνον στην έκταση, που απαιτείται για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων των τελευταίων, με τις προϋποθέσεις του όρου 5 του παρόντος.

9.3. Τα Μέρη έχουν πρόσβαση σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες, που ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών. Ρητά συμφωνείται ότι θα επεξεργάζονται πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, αποκλειστικά και μόνον για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

9.4. Στο βαθμό που τα Μέρη επεξεργάζονται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών, τότε τα βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ημεδαπής ή κοινοτικής, δηλώνουν δε ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και ότι τα πρόσωπα, που έχει επιλέξει για την εκτέλεση του έργου που ανέλαβαν με την παρούσα, παρέχουν τις εγγυήσεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την παρούσα υπηρεσία, ισχύουν όσα διατυπώνονται στην Πολιτική Απορρήτου, Όρους Χρήσης κλπ. όπως αυτά περιέχονται στην Ιστοσελίδα.

9.5. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, να έχουν πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα μόνο τα απολύτως έμπιστα πρόσωπα των Μερών, τα οποία :
α) Θα παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.
β) Θα τελούν υπό την άμεση εποπτεία των μερών.
γ) Θα έχουν ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων και για την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλιώς θα ευθύνονται αστικά και ποινικά για παράβαση οποιωνδήποτε υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τις παραπάνω διατάξεις.

9.6. Η μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων από το ένα μέρος αποτελεί σπουδαίο λόγο για την άμεση καταγγελία της παρούσας σύμβασης από το άλλο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

10.1. Σε περίπτωση ειδικής ή καθολικής διαδοχής, η παρούσα σύμβαση παραμένει ισχυρή και δεσμεύει τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των συμβαλλομένων Μερών.

10.2. Η σύμβαση δεν εκχωρείται ή μεταβιβάζεται σε οποιονδήποτε τρίτο εν όλω ή εν μέρει, ούτε είναι δυνατή η υποκατάσταση των Μερών από άλλο μη συμβαλλόμενο μέρος, εκτός αν διαφορετικά συμφωνήσουν τα Μέρη.

10.3. Τυχόν υποκατάσταση χωρίς την παραπάνω έγγραφη συναίνεση καθιστά την υποκατάσταση άκυρη και άνευ οποιουδήποτε αποτελέσματος για το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

11.1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της και μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε άμεσα από καθένα των Μερών. Η λύση στην περίπτωση αυτή επέρχεται αναιτίως και αζημίως.

11.2.Τα αποτελέσματα της ασκηθείσας κατά τα ανωτέρω καταγγελίας εκάστου μέρους αρχίζουν από την κοινοποίησή της στον αντισυμβαλλόμενο.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.1. Αμέσως μετά τη λύση της παρούσας σύμβασης ο Πάροχος υποχρεούται να παύσει τη χρήση των στοιχείων, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων κ.λ,π. του Επαγγελματία και ο Επαγγελματίας τη χρήση των στοιχείων, σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων του Παρόχου.

12.2. Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης τα μέρη υποχρεούνται να εκτελέσουν πλήρως όλες τις μεταξύ τους ανειλημμένες υποχρεώσεις.

12.3. Σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης κάθε εκκρεμής οφειλή του ενός μέρους προς το άλλο, απορρέουσα από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθίσταται ληξιπρόθεσμη, εκκαθαρισμένη και απαιτητή από το χρόνο ισχύος της καταγγελίας.

12.4. Τα Μέρη δεσμεύονται από τη ρήτρα εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 ακόμη και για 5 έτη μετά τη λύση της σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 13: ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Αν μέρος της παρούσας σύμβασης πάσχει ακυρότητα για οποιοδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι αυτής παραμένουν ισχυροί, οι δε συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι θα διαπραγματεύονται με βάση τις αρχές της καλής πίστης και θα αντικαθιστούν ή τροποποιούν το άκυρο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ- ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

14.1. Η αλληλογραφία μεταξύ των Μερών θα πραγματοποιείται προς τον Πάροχο, στην οδό Καραϊσκάκη αρ. 33, Λαμία, και προς τον Επαγγελματία στη διεύθυνση του καταστήματός του, όπως αυτή δηλώνεται στην παρούσα, εκτός εάν λάβει χώρα έγγραφη ειδοποίηση του ενός μέρους προς το άλλο περί αλλαγής διεύθυνσής του, με τα μέσα αλληλογραφίας που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο

14.2. Πέραν των λοιπών μέσων αλληλογραφίας, μέσο αλληλογραφίας, αποτελούν ηλεκτρονικά μηνύματα στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Του παρόχου: info@e-kernao.gr
Του Επαγγελματία:

14.3. Ουσιώδη έγγραφα (όπως αναγγελία λόγου ανωτέρας βίας, κλήση προς συμμόρφωση, καταγγελθώ κ.λ,π.) που αποστέλλονται από το ένα μέρος προς το άλλο νόμιμα επιδίδονται στη διεύθυνση του κάθε μέρους που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας σύμβασης, εκτός εάν έχει νόμιμα κοινοποιηθεί αλλαγή διεύθυνσης.

ΑΡΘΡΟ 15: ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

15.1. Η παρούσα σύμβαση εμπεριέχει το σύνολο των μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνιών και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης μεταξύ τους γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή ρύθμισης αναφορικά με ζητήματα ρυθμιζόμενα από αυτή τη σύμβαση.

15.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας καθώς και τυχόν παραρτημάτων αυτής ισχύει, μόνο αν συμφωνηθεί εγγράφως από κοινού. Στην περίπτωση αυτή θα ενσωματώνεται στην παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των Μερών από την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, εφόσον δεν διευθετηθεί αρχικά συμβιβαστικά μεταξύ των Μερών με βάση την αρχή της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λαμίας, ανεξάρτητα από τον τόπο εκτέλεσης των ενεργειών ή μέρους αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17 : ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΩΝ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Συμφωνείται ρητά ότι οι χρησιμοποιούμενες στο κείμενο της παρούσας σύμβασης επικεφαλίδες έχουν τεθεί για διευκόλυνση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία όρου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 18: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συμφωνείται ρητά και κατηγορηματικά ότι η με ηλεκτρονικό τρόπο εκ μέρους του Επαγγελματία ΑΠΟΔΟΧΗ των όρων της παρούσας σύμβασης κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής του Παρόχου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο (smartphone) ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη υπογραφή της παρούσας και αποδοχή του συνόλου αυτής Από τον Επαγγελματία.