Όροι Χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΟΡΙΣΜΟΙ-ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ».

 

Η επιχείρηση Γεώργιος Καραγεώργος, που εδρεύει στα Αλεπόσπιτα Γοργοποτάμου, με ΑΦΜ: 036181234 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:22755254000 τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2231045023, email: info@e-kernao.gr, εφεξής η «Εταιρεία», δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.e-kernao.gr (εφεξής καλούμενος «Ιστότοπος») και την ομώνυμη ειδική εφαρμογή, εφεξής καλούμενη «Εφαρμογή», τα οποία στο εξής θα καλούνται από κοινού «ηλεκτρονικό κατάστημα». Η εταιρεία ίδρυσε το ηλεκτρονικό κατάστημα και δημιούργησε κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτό, εφεξής «το Υλικό», με σκοπό την πραγματοποίηση παραγγελιών από χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος σε συνεργαζόμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. καφέ, εστιατόρια κτλ.), ειδών δώρων, κοσμηματοπωλείων, ανθοπωλείων, κτλ. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτό και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής ο «Χρήστης») σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και η χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτό), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2472/1997.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ηλεκτρονικό κατάστημα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, παρέχει στον Χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης του ηλεκτρονικού καταστήματος και του Υλικού. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στο Υλικό και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) ο Χρήστης υποχρεούται να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα του ηλεκτρονικού καταστήματος και του Υλικού, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) ο Χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα και το Υλικό με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα και το Υλικό για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν.

Χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση παραγγελίας που περιλαμβάνει αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης-παραγγέλων είναι άνω των 18 ετών ή εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών εφόσον του ζητηθεί. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από την πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όροι χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές/Χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Κάθε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος από το Χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο Χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή. Οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συνάπτεται στην Ελληνική Γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προσφέρουν τα συνεργαζόμενα καταστήματα και τα οποία εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα από τα συνεργαζόμενα καταστήματα διαθέσιμα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο Χρήστη και αναλαμβάνει σε περίπτωση γνωστοποίησης από το συνεργαζόμενο κατάστημα μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ακριβώς έχουν” και «όπως ακριβώς παρέχονται από τα συνεργαζόμενα καταστήματα». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος από τα συνεργαζόμενα καταστήματα ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει από τη μη εκτέλεση παραγγελιών από συνεργαζόμενο κατάστημα για λόγους που αφορούν τη σχέση τελικού Χρήστη/καταναλωτή με το συγκεκριμένο συνεργαζόμενο κατάστημα. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται μόνο στην επιστροφή της αξίας της παραγγελίας, σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής χρημάτων.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η Εταιρεία επιτρέπει στους Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομίσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Εάν ο Χρήστης επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η Εταιρεία θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της και από το ηλεκτρονικό κατάστημα άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η Εταιρεία θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το Χρήστη. Για να έχει ο Χρήστης πρόσβαση, να αλλάξει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, για να αναφέρει προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή για να κάνει οποιοδήποτε ερώτημα, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-kernao.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα δυνατά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβαση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα αφορά τον ίδιο το Χρήστη και εξαρτάται και από αυτόν.

Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγών

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών και επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27η Απριλίου 2016), ως και του Ν. 4624/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’/137/29.08.2019), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Σχετικά με τους ορισμούς και τις έννοιες του Κανονισμού 2016/679 ο Χρήστης μπορεί να διαβάσει την επεξήγησή τους στη σχετική ενότητα «ΟΡΙΣΜΟΙ-ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ».

Η Εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας που πιθανόν παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, θεωρούμε ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν κηδεμόνων τους.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών και Χρηστών (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.), εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος για την επικοινωνία μαζί τους.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών και Χρηστών (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους στο newsletter, για τη λήψη προσφορών και ενημερωτικών δελτίων.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών/Χρηστών μέσω της χρήσης cookies για την βελτίωση του ηλεκτρονικού καταστήματος και της προσαρμογής του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες/Χρήστες περιηγούνται σε αυτό και την καλύτερη εμπειρία τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει τη σχετική ενότητα.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των Χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα για όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας καθώς και για την εκτέλεση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα συναινούν και θα αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών (Όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση) που έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή μέσω της Ιστοσελίδας, για τη διαδικασία κριτικών και αξιολογήσεων των προϊόντων.

Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού σκοπού και φορητότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας). Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-kernao χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Χρήστης οφείλει να ενημερωθεί στην ενότητα «Πολιτικής Απορρήτου».

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Η Εταιρεία εφαρμόζει και θα εφαρμόζει πάντοτε διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες προσκομίζουν στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή της παρέχουν ενδεχομένως με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Σχετικά με την ασφάλεια των οικονομικών συναλλαγών: Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
Επιπλέον, αν ο Χρήστης επιλέξει την πληρωμή μέσω της ειδικής πλατφόρμας PayPal, αυτές οι πληρωμές διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal η οποία χρησιμοποιεί το δικό της πρωτόκολλο κρυπτογράφησης.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Εφόσον ο Χρήστης έχει πληρώσει την παραγγελία μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή προπληρωμένης κάρτας, τα χρήματά του επιστρέφονται εφόσον αποδεδειγμένα η παραγγελία του δεν έχει παραδοθεί από το συνεργαζόμενο κατάστημα. Η επιστροφή γίνεται από την Εταιρεία, η οποία και φέρει την μοναδική ευθύνη για την επιστροφή των χρημάτων στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται σ’ αυτή την περίπτωση για την επιστροφή χρημάτων.

Σημείωση: Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την άμεση μετάδοση της παραγγελίας στο συνεργαζόμενο κατάστημα, το οποίο είναι και το μόνο υπεύθυνο για την αποδοχή και παράδοσή της. Η μη εξυπηρέτηση παραγγελίας συνίσταται στη μη παράδοση της παραγγελίας από το συνεργαζόμενο κατάστημα από διαπίστωση έλλειψης προϊόντος ή αδυναμία του καταστήματος να εξυπηρετήσει την παραγγελία και συνεπώς στην αδυναμία ολοκλήρωσης της παραγγελίας και σε καμία περίπτωση δεν εννοείται η μη ικανοποίηση του πελάτη με την παραγγελία εκτός και αν παραβιάζονται οι υγειονομικές ή άλλες σχετικές διατάξεις.

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς η Εταιρεία επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει το ηλεκτρονικό κατάστημα και το Υλικό, αλλά και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες. Κατά συνέπεια θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Συνιστάται ο Χρήστης να διαβάζει τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π., όπως και το Υλικό, αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-kernao ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-kernao για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου και υλικού:

  • που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
  • που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
  • για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
  • το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
  • το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
  • Που συνιστά ή δύναται να συνιστά ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο ή συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Eταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/Χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που συλλέγουν και επεξεργάζονται αυτοί οι τρίτοι, σε περίπτωση που Χρήστης ακολουθήσει το σύνδεσμο (link) ως ανωτέρω.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Λαμίας. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Τιμές Προϊόντων – Εκπτωτικά κουπόνια

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία συμμετοχή έχει στην διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων που πωλούνται. Για την πολιτική τιμών αρμόδια είναι μόνο τα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για όλα τα κουπόνια/εκπτωτικούς κωδικούς που εκδίδονται υπό συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες (καμπάνιες) από την Εταιρεία, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα e-kernao.gr που η ίδια διαχειρίζεται.

Τα ατομικά κουπόνια που παραχωρούνται σε χρήστες της υπηρεσίας υπόκεινται επίσης στους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και σε οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις μπορεί να προστεθούν πάνω στο εκτυπωμένο κουπόνι ή το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο αποστέλλεται στους χρήστες.

Το εκπτωτικό κουπόνι/κωδικός μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο σε ηλεκτρονικές παραγγελίες που καταχωρούνται σε συνεργαζόμενα καταστήματα, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (της ιστοσελίδας e-kernao.gr ή της εφαρμογής της e-kernao) και μόνο επιλέγοντας ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής της παραγγελίας.

Το εκπτωτικό κουπόνι/κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εγγεγραμμένο στις υπηρεσίες της εταιρίας λογαριασμό μέσω του e-kernao ή των εφαρμογών της για android και iOS, ο οποίος έχει δημιουργηθεί μέχρι και την ημερομηνία αποστολής ή διανομής του εκπτωτικού κουπονιού και όχι αργότερα αυτής.

Εάν η αξία της παραγγελίας είναι μικρότερη της αξίας του εκπτωτικού κουπονιού το οποίο παραχωρήθηκε, η διαφορά δεν επιστρέφεται στο χρήστη (ούτε μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής, ούτε με μετρητά), ούτε εξαργυρώνεται/πιστώνεται σε επόμενη παραγγελία μέσω της υπηρεσίας της εταιρίας.

Εάν η αξία της παραγγελίας είναι μεγαλύτερη από την αξία του εκπτωτικού κουπονιού το οποίο παραχωρήθηκε, η διαφορά θα πρέπει να καλυφθεί στο εστιατόριο από τον χρήστη της υπηρεσίας της εταιρίας μόνο μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή PayPal κ.τ.λ).

Ο εκάστοτε εκπτωτικός κωδικός ισχύει αποκλειστικά και μόνο για μία χρήση. Μόλις εξαργυρωθεί (είτε ακολουθώντας κάθε νόμιμη διαδικασία, είτε όχι), ο κωδικός παύει να είναι σε ισχύ. Οι παραλήπτες των εκπτωτικών κωδικών της e-kernao είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του ότι οι κωδικοί που έχουν στη διάθεσή τους δε θα χρησιμοποιηθούν από κάποιο άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).

Ο εκάστοτε εκπτωτικός κωδικός πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης που αναγράφεται, είτε στο σώμα του εκτυπωμένου κουπονιού, είτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο εστάλη ο κωδικός.

Η συγκεκριμένη προωθητική καμπάνια ισχύει για περιορισμένο αριθμό εξαργυρώσεων εκπτωτικών κουπονιών. Σε κάθε περίπτωση που οι εξαργυρώσεις σε κωδικό προωθητικής καμπάνιας του e-kernao υπερβούν τις πεντακόσιες (500), οποιοδήποτε εκπτωτικό κουπόνι έχει εκδοθεί λήγει αυτόματα για όλους τους χρήστες και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης που είχε αρχικά ανακοινωθεί και αναγράφεται, είτε στο σώμα του εκπτωτικού κουπονιού είτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο εστάλη ο κωδικός.

Το δικαίωμα στην εξαργύρωση ενός εκπτωτικού κωδικού είναι προσωπικό για τον αρχικό/εξουσιοδοτημένο παραλήπτη του κωδικού και δε μπορεί να μεταφερθεί σε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).

Κανένας εκπτωτικός κωδικός δε μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, δημοσιευτεί άμεσα ή έμμεσα σε καμία μορφή και με κανένα μέσο σε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) άλλο, πέραν του πραγματικού/αρχικού παραλήπτη. Δε μπορεί να αποθηκευτεί σε κανενός είδους σύστημα ανάκτησης κωδικών χωρίς πρώτα να εκδοθεί έγγραφη συναίνεση από την εταιρία. Συγκεκριμένα, κωδικοί έκπτωσης που διανέμονται/κυκλοφορούν χωρίς την έγγραφη συναίνεσή της εταιρίας (για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους χρήστες της ή έγγραφη δημοσίευση από μέρους της σε άλλον ιστότοπο που δε διαχειρίζεται η εταιρία) δεν ισχύουν, δε θα γίνονται δεκτοί από την εταιρία και θα ακυρώνονται.

Οι εκπτωτικοί κωδικοί δε συνδυάζονται με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες ή άλλους εκπτωτικούς κωδικούς που προσφέρονται κατά καιρούς από την εταιρία.

Κάθε εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μία φορά από τον παραλήπτη.

Κάθε (φυσικό) πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν κωδικό/κουπόνι ανά προωθητική ενέργεια/καμπάνια/προσφορά.

Το δικαίωμα εξαργύρωσης ενός εκπτωτικού κωδικού είναι προσωπικό και δε μεταφέρεται ούτε παραχωρείται.

Όταν εξαργυρώνεται ένας εκπτωτικός κωδικός από τον παραλήπτη του, ο τελευταίος εγγυάται στην εταιρία ότι πρόκειται για τον αρχικό/εξουσιοδοτημένο παραλήπτη του κωδικού αυτού και ότι τον χρησιμοποιεί με βάση τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που έχουν δημοσιευτεί, με κάθε νόμιμη διαδικασία και με αμοιβαία καλή πίστη.

Στην περίπτωση που η εταιρία κρίνει ότι κάποιος κωδικός χρησιμοποιήθηκε χωρίς να πληρούνται οι παραπάνω προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις ή χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι νόμιμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατάχρησης εκπτωτικού κωδικού, μπορεί το κουπόνι να μη γίνει αποδεκτό ή/και να ακυρωθεί.

Τα κουπόνια/εκπτωτικοί κωδικού δεν ανταλλάσσονται με μετρητά.

Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη, αστική ή ποινική, για οποιαδήποτε απώλεια ή απόρριψη, ή ακύρωση ή απόσυρση εκπτωτικού κωδικού που συμπεριλαμβάνεται σε προωθητική ενέργεια της, καθώς επίσης για την περίπτωση αδυναμίας εξαργύρωσης του εκπτωτικού κωδικού από μέρους του παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των εκπτωτικών κουπονιών/κωδικών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της έναρξης ισχύος συμπληρωματικών ή τροποποιητικών ή καινούριων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας e-kernao.gr που διαχειρίζεται η εταιρεία ή αντίστοιχα ή χρήση της εφαρμογής της e-kernao κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του παραλήπτη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, ή τροποποιήσει, ή αναστείλει ή διακόψει την προσφορά εκπτωτικών κουπονιών/κωδικών και να τερματίσει ή/και να απενεργοποιήσει την ισχύ τους. Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά σε κάθε περίπτωση αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το e-kernao οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info @ e-kernao.gr.

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Υ.Α. 31619οικ./15.03.2017) όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α/969/22.03.2017